Mergi la conţinutul principal

IFRS

Tip eveniment
Curs Open/Deschis
Curs In House
Data si locatie
Cere program personalizat:

Acest curs reprezinta o introducere a aspectelor esentiale legate de intocmirea situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRSs)In timpul cursului vom avea o privire de ansamblu asupra principlalelor IFRS-uri si asupra felului in care reglementarile acestora influenteaza prezentarea situatiilor financiarePe durata intregului curs se vor prezenta exercitii practice si ilustrari ale tratamentelor contabile de baza.

Cadrul conceptual pentru Raportarea Financiara
 • Obiectivul raportarii financiare de interes general
 • Entitatea care raporteaza
 • Caracteristicile calitative ale situatiilor financiare
 • Concepte de baza
 • Elementele situatiilor financiare
 • Recunoasterea elementelor din situatiile financiare
 • Evaluarea elementelor din situatiile financiare
 • Conceptele de capital si de mentinere a capitalului
IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare
 • Scopul situatiilor financiare
 • Componentele situatiilor financiare
 • Prezentarea fidela si conformitatea cu IFRS-urile
IAS 2 Stocuri
 • Definitii
 • Evaluarea stocurilor

CostValoarea realizabila neta

 • Recunoasterea drept cheltuiala
IAS 7 Situatia fluxurilor de trezorerie
 • Numerar si echivalente de numerar – definitii
 • Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitati de exploatare
 • Metoda indirecta
 • Metoda directa
 • Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitati de investitii
 • Raportarea fluxurilor de trezorerie din activitati de finantare
IAS 10 Evenimente ulterioare perioadei de raportare
 • Evenimente care conduc la ajustarea situatiilor financiare
 • Evenimente care nu conduc la ajustarea situatiilor financiare
 • Aspecte legate de continuitatea activitatii
IAS 16 Imobilizari corporale
 • Definitie
 • Cheltuieli de capital (CAPEX) vs cheltuieli operationale (OPEX)
 • Evaluarea la recunoastere

Elemente de costEvaluarea costului

 • Evaluarea dupa recunoastere

Modelul bazat pe costModelul reevaluarii

 • Amortizarea

Valoarea amortizabila si perioada de amortizare

 • Metoda de amortizare
IAS 17 Contracte de leasing
 • Prevalenta economicului asupra juridicului
 • Clasificarea contractelor de leasing

Leasing financiarLeasing operational

 • Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatarilor
 • Operatiuni de leasing reflectate in situatiile financiare ale locatorilor
 • Tranzactii de vanzare si de leaseback
IAS 18 Venituri
 • Vanzarea bunurilor
 • Prestarea serviciilor
 • Evaluarea veniturilor si exemple legate de recunoasterea specifica a unor diverse tipuri de venituri
IAS 20 Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala
 • Recunoastere
 • Prezentarea subventiilor privind veniturile
 • Prezentarea subventiilor privind activele
 • Rambursarea subventiilor guvernamentale
 • Prezentarea informatiilor
IAS 23 Costurile indatorarii
 • Definitii si recunoastere
 • Costurile indatorarii eligibile pentru capitalizare
 • Inceperea capitalizarii
 • Intreruperea capitalizarii
 • Incetarea capitalizarii
IAS 36 Deprecierea activelor
 • Indicatori de depreciere
 • Evaluarea valorii recuperabile

Valoarea justa minus costurile generate de vanzareValoarea de utilizare

 • Recunoasterea si evaluarea unei pierderi din depreciere
 • Unitatile generatoare de numerar si fondul comercial
IAS 37 Provizioane, datorii contingente si active contingente
 • Provizioane:

RecunoastereEvaluare

 • Datorii contingente
 • Active contingente
 • Aplicarea regulilor de recunoastere si evaluare

Pierderi viitoare din exploatareContracte cu titlu onerosRestructurareDezafectarea activelor si costuri de mediu

 • Prezentarea informatiilor
IAS 38 Imobilizari necorporale
 • Definitie
 • Evaluarea la recunoastere:

Achizita separataAchizitia ca parte a unei combinari de intreprinderiFondul comercial generat internImobilizari necorporale generate internAchizitia prin intermediul unei subventii de la stat

 • Evaluarea dupa recunoastere
 • Modelul bazat pe cost
 • Modelul de reevaluare
 • Amortizarea/testarea pentru depreciere

Imobilizari necorporale cu durata de viata utila determinataImobilizari necorporale cu durata de viata utila nedeterminata

IAS 40 Investitii imobiliare
 • Definitie
 • Evaluarea la recunoastere:
 • Evaluarea dupa recunoastere

Modelul bazat pe cosModelul bazat pe valoarea justa

Data si locatie
Cere program personalizat:
?